Tarieven

Vergoeding

Per 1 januari 2015 werd de vergoeding van het behandelen van minderjarigen door de gemeentes overgenomen.  Zij namen in principe de wijze en eisen van betalen van de zorgverzekeraars over. U kunt één en ander hierover lezen op hoeverandertdezorg.nl . De praktijk voor verlies heeft contracten met 8 verschillende gemeentes. De behandelingen van cliënten van 18 jaar en ouder worden  door de zorgverzekeraars in de basisverzekering vergoed.  De praktijk voor Verlies heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Houdt u er wel rekening mee dat het eigen risico wordt aangesproken. Het geldt immers voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder dat het 'eigen risico' besteed moet zijn voor er een beroep op de basisverzekering gedaan kan worden. Mogelijk dat u aanvullend verzekerd bent, waardoor het bij u anders is. Raadpleeg bij twijfel uw zorgverzekraar.

Hoe werkt het precies?

Met ingang van 2014 veranderde het zorgstelsel ingrijpend. In het nieuwe stelsel verdween het onderscheid tussen de eerste en de tweede lijns zorg. Er kwam een indeling in drie soorten zorg, waarbij per zorgaanbod de problematiek steeds complexer en zwaarder werd ingeschat. Uw huisarts schat de zwaarte van uw problematiek in en verwijst u naar een van deze drie soorten zorg:

  • de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH),
  • de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en
  • de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

 

De Praktijk voor Verlies valt onder de Generalistische Basis GGZ. Onder deze basis GGZ vallen 3 soorten zorgtrajecten: kort, middel en intensief. Voor elk behandeltraject is door de overheid een maximum aantal minuten vastgesteld; de psycholoog dient in dit tijdbestek een aantal taken te verrichten zoals  gesprekken, email contacten, telefonisch overleg, administratie en verslaglegging.Per zorgtraject is er een maximum aan het aantal gesprekken. Na het intakegesprek wordt het zorgtraject met u overlegd en vastgesteld. Mocht blijken dat u of uw kind in een te kort of te lang zorgtraject zit, dan kan dit worden veranderd naar een langer of korter traject.

De huisarts kan u naar de praktijk verwijzen als er sprake is van (een vermoeden van) een DSM 5 stoornis. 

De procedure van aanmelden en vergoeden is voor de jeugd- en volwassenzorg verschillend. Bij de volwassenzorg wordt er -indien er plek is- direct een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U krijgt dan een bevestiging met een vragenlijst en enige bijlagen met wetenswaardigheden over de praktijk gemaild met de vraag de beantwoorde vragenlijst via beveiligde wegen (versturen per de post of mailen via Zivver) tezamen met de verwijzing te retourneren. Vervolgens zal u via Embloom gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen over uw klachten. Bij minderjarigen moet er door de gemeente, waar hij of zij woont, een bschikkingsnummer zijn afgegeven voordat er een intakegesprek kan plaatsvinden. In dat geval krijgt u ook door de behandelaar een vragenlijst gemaild met de vraag deze beantwoord tezamen met de verwijzing van huisarts of CJG coach via beveiligde wegen (post of Zivver) terug te sturen. Op basis daarvan kan de behandelaar dan een aanvraag bij de gemeente indienen. Zodra de behandelaar het beschikkingsnummer binnen heeft, kan er een intakegesprek gepland worden. Indien de jeugdzorg door uzelf betaald wordt, dan is de aanmeldprocedure hetzelfde als bij de volwassenzorg. Volwassenen hebben dus geen beschikkingsnummer nodig, zij moeten er echter wel rekening mee houden dat het eigen risico bij de behandeling wordt aangesproken. Dat is niet zo bij de jeugdzorg, dan is er geen eigen risico. De behandeling wordt geheel door de gemeente vergoed als er eenmaal een beschikkingsnummer is afgegeven en de geboden zorg inderdaad binnen het overeengekomen zorgtraject past.

 

Om voor een vergoeding door zorgverzekeraars of gemeenten in aanmerking te komen moet er vóór de eerste afspraak een verwijsbrief van de huisarts bij de praktijk binnen zijn, die aan de volgende eisen moet voldoen:

- datum die op de  verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek zijn

- de naw gegevens van de verwijzer

- de naw gegevens van de cliënt

 - AGB code verwijzer (van de arts niet van de praktijk!)

- expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM diagnose

- expliciete  keuze van de verwijzer voor de generalistische Basis GGZ

- stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 

Wat is het verschil tussen klachten en een DSM 5 stoornis?

Dat is een omstreden kwestie. De DSM-5 is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven. Wanneer uw klachten in zo'n classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd. Er zijn ook psychische klachten die heel vervelend kunnen zijn maar niet het etiket van een stoornis krijgen. Als men daar hulp voor zoekt, dient men deze zelf te betalen. Op deze manier hoopt de overheid de kosten van de gezondheidszorg te drukken. Hoewel het financieel dus 'gunstig' is wanneer klachten een stoornis vormen - men krijgt de hulp dan immers in de meeste gevallen vergoed - ervaren veel mensen het soms ook als onnodig stigmatiserend. Aan mensen die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM 5 bied ik nog steeds psychologische hulp. Dit kan gaan om kwesties waar je in je leven in meerdere of mindere mate tegenaan loopt. Dergelijke overige psychologische therapieën (OVP) worden dus niet door de zorgverzekeraar in de basisverzekering vergoed. Mogelijk wel als u een aanvullende verzekering heeft. Raadpleeg uw zorgverzekeraar om precies te weten welke hulp u vergoed krijgt.

Als u de sessies zelf betaalt dan zijn de kosten € 90 per bijeenkomst.

Als eenling in een zelfstandige praktijk ben ik niet altijd bereikbaar. Ook als ik in gesprek ben met cliënten neem ik de telefoon niet op. In crisis of noodsituaties kunt u het beste uw huisarts te raadplegen. Deze kan inschatten of het inschakelen van de crisisdienst noodzakelijk is. Voor de acute opvoedsituaties is de crisisdienst van de Jeugd en Gezinsbeschermers 24/7 bereikbaar (tel. 088-777 80 00)

 

Workshops , lezingen, trainingen en onderwijs

Workshops, lezingen en trainingen kosten in principe € 100 per uur +reiskosten. Onderwijs is 125 euro per uur.  De prijs hangt mede af van de precieze vraag en vorm  Voor lezingen en trainingen op maat kunt u een offerte aanvragen.