Als een ramp de school treft

Boek categorie: 
boeken over de dood
Doelgroep(en): 
ouders / begeleiders / hulpverleners
Auteur: 
Ine Spee (3e druk), Martin van den Bogaerdt (4de druk)
Uitgegeven door: 
KPCgroep
Jaar uitgave: 
2012
Beschrijving: 

Het ministerie van OCW heeft de gratis handreiking ‘Als een ramp de school treft’ herzien. Er staat nu uitgebreide informatie in over de rol van social media.

De eerste versie van ‘Als een ramp de school treft’ werd in 2000 gepubliceerd. Na de eerste versie begon de KPC Groep met het Calamiteitenteam, dat scholen kan adviseren op het gebied van crisismanagement en -communicatie.

In de derde herziene uitgave werd meer aandacht besteed aan allerlei veiligheidsaspecten (risicogedrag jongeren, pedagogisch klimaat en veiligheidsbeleid) en mogelijke interventies zoals herstelrecht. Ook wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van een draaiboek bij calamiteiten en een crisisteam. Verder is er aandacht voor de verschillende gebeurtenissen waar een school mee te maken kan krijgen: levensbedreigende situaties, sterven na ziekte, plotseling dood, (poging tot) zelfdoding, seksueel geweld, (gezins)moord en geweld op school. Daarnaast worden de uitkomsten van een Amerikaans onderzoek naar gewelddadige incidenten op scholen kort uiteengezet. Het handelen direct na de gebeurtenis en de overgang naar herstel en nazorg (verwerkingsproces leerlingen en personeel) wordt ook uitgebreid beschreven. De publicatie wordt afgesloten met een literatuurlijst en enkele voorbeeldbrieven voor de school wanneer er zich een calamiteit heeft voorgedaan.

In de vierde herziene versie die nu is uitgebracht, wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van social media. Die kunnen zowel oorzaak zijn van een calamiteit als van nut zijn om de gevolgen ervan in goede banen te leiden.

U kunt de herziene versie van Als een ramp de school treft gratis downloaden van de website van het ministerie van OCW.